Для совсем начинающих прекрасный вариант перевода Талмуда

  עבודה זרה  פרק  ראשון   לפני אידיהן  ( טז· )       Avodah-Zarah 16a  ❃


אי אפשר ה"נ.

איכא דאמרי: תריסין היינו טעמא דלא, דכי שלים זינייהו קטלי בגוייהו.

ויש אומרים: מוכרים להם תריסין, דכי שלים זינייהו מערק ערקי.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: הלכה כיש אומרים.

אמר רב אדא בר אהבה: אין מוכרין להן עששיות של ברזל מ"ט?

משום דחלשי מינייהו כלי זיין.

אי הכי, אפילו מרי וחציני נמי אמר רב זביד: בפרזלא הינדואה.

והאידנא דקא מזבנינן, א"ר אשי: לפרסאי דמגנו עילוון.

עגלים וסייחים.

תניא: רבי יהודה מתיר בשבורה, מפני שאינה יכולה להתרפאות ולחיות.

אמרו לו: והלא מרביעין עליה ויולדת, וכיון דמרביעין עליה ויולדת אתו לשהויה אמר להן: לכשתלד.

אלמא, לא מקבלת זכר.

בן בתירא מתיר בסוס.

תניא: בן בתירא מתיר בסוס, מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין עליה חטאת ורבי אוסר מפני ב' דברים, אחד משום תורת כלי זיין, ואחד משום תורת בהמה גסה.

בשלמא תורת כלי זיין איכא, דקטיל בסחופיה, אלא תורת בהמה גסה מאי היא?

אמר רבי יוחנן: לכשיזקין מטחינו ברחיים בשבת.

א"ר יוחנן: הלכה כבן בתירא.

איבעיא להו: שור של פטם, מהו?

תיבעי לרבי יהודה, תיבעי לרבנן תיבעי לרבי יהודה, עד כאן לא קא שרי רבי יהודה - אלא בשבורה דלא - אתי לכלל מלאכה, אבל האי דכי משהי ליה אתי לכלל מלאכה - אסור, או דלמא אפילו לרבנן לא קא אסרי התם - אלא דסתמיה לאו לשחיטה קאי, אבל האי דסתמיה לשחיטה קאי, אפילו רבנן שרו?

ת"ש, דאמר רב יהודה אמר שמואל: של בית רבי היו מקריבין שור של פטם ביום אידם, חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו היום אלא למחר, חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו חי אלא שחוט, חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו כל עיקר, מ"ט?

לאו משום דלמא אתי לשהויי.

וליטעמיך, שאין מקריבין אותו היום אלא למחר - מאי טעמא?

אלא, רבי מיעקר מילתא בעי, וסבר: יעקר ואתי פורתא פורתא.

וכי משהי ליה, בריא ועביד מלאכה אמר רב אשי, אמר לי זבידא: בר תורא משהינן ליה ועביד על חד תרין.

משנה:

אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים.

אין בונין עמהם בסילקי, גרדום, איצטדייא ובימה, אבל בונין עמהם בימוסיאות ובית מרחצאות.

הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים - אסור לבנות.

גמרא:

אמר רב חנין בר רב חסדא, ואמרי לה אמר רב חנן בר רבא אמר רב: חיה גסה הרי היא כבהמה דקה לפירכוס, אבל לא למכירה, ואני אומר: אף למכירה, מקום שנהגו למכור - מוכרין, שלא למכור - אין מוכרין.

תנן: אין מוכרין להן דובין ואריות ולא כל דבר שיש בו נזק לרבים טעמא דאית ביה נזק לרבים, הא לית ביה נזק לרבים שרי אמר רבה בר עולא: בארי שבור,


If it is possible,

There are some who say that the reason for not permitting [the sale of] shields is this: When they have no weapons left, they might use these for killing [in battles].

But there are others who say that shields may be sold to them, for when they have no more weapons they run away.

Said R`Nahman in the name of Rabbah B`Abbuha: The halachah is with 'the Others'.

Said R`Adda B`Ahabah: One should not sell them bars of iron.

Why? - Because they may hammer weapons out of them.

If so, spades and pick-axes too [should be forbidden]! - Said R`Zebid: We mean [bars of] Indian iron.(2)

Why then do we sell it now? - Said R`Ashi: [We sell it] to the Persians who protect us.

CALVES AND FOALS.

It has been taught:(3) R`Judah permits [the sale of] a maimed one, since it cannot be cured or restored to health.(4)

Said they to him: Might she not be fit for breeding purposes, and since she proves fit for breeding purposes, she will be kept?(5)

He replied: You wait till she bears.

This is to say, An animal [in such a state] will not let the male get near her.

BEN BATHYRA PERMITS IN THE CASE OF A HORSE.

It has been taught: Ben Bathyra permits [the sale of] a horse, because it is only put to a kind of work which does not involve the bringing of a sin-offering.(6)

Rabbi, however, forbids it for two reasons: the one, because it comes under the prohibition of selling weapons,(7) the other, because it comes under the prohibition of big cattle.

It is quite right as regards the prohibition of weapons; there are [horses] which [are trained to] kill by trampling, but how does the prohibition of big cattle apply?(8) - Said R`Johanan, when the horse gets old, it is made to work a mill on the Sabbath.(9)

Said R`Johanan: The halachah is with Ben Bathyra.

The following question was asked: What about an ox that has been fatted?(10)

This question applies both to R`Judah(11) and to the Rabbis:(12) It applies to R`Judah, for R`Judah only permits in the case of a maimed one, which can in no case be fit for work, whereas this one, which if kept long enough may be fit for work, might be forbidden; or it might be said that even according to the Rabbis it is only in that case [of a maimed one], which is ordinarily not intended for slaughter, that they forbid, but this one, which is ordinarily intended for slaughter, they might permit?

Come and hear: Rab Judah said in the name of Samuel that the House of Rabbi had to present a fatted ox [to the Romans] for their festival, and a sum of forty thousand [coins] was paid for the concession not to contribute it on the day of the festival but on the morrow; then another forty thousand was paid for the permission to present it not alive but slaughtered; then forty thousand was again expended to be freed altogether from presenting it.

Now what is the reason [for not presenting it alive] if not to avoid its being kept?(13) - But if that is the reason, what is the purpose of the concession of offering it on the morrow instead of on the day?

Obviously, then, Rabbi was anxious to abolish the thing entirely, but he considered it advisable to do it little by little.(14)

But is [a fatted ox] if kept [and slimmed] healthy enough to do work? - Said R`Ashi: Zabida(15) told me that a young bullock when kept [and slimmed] does the work of two.

MISHNAH:

ONE SHOULD NOT SELL THEM BEARS, LIONS OR ANYTHING WHICH MAY INJURE THE PUBLIC.

ONE SHOULD NOT JOIN THEM IN BUILDING A BASILICA,(16) A SCAFFOLD, A STADIUM, OR A PLATFORM.(17)

BUT ONE MAY JOIN THEM IN BUILDING PEDESTALS [FOR ALTARS](18) AND ALSO [PRIVATE-] BATHS.

WHEN HOWEVER HE REACHES THE CUPOLA IN WHICH THE IDOL IS PLACED HE MUST NOT BUILD.

GEMARA:

Said R`Hanin, son of R`Hisda (some report, Said R`Hanan B`Raba in the name of Rab) : To big beasts the same rule applies as to small cattle as regards struggling(19) but not as regards selling,(20) but my opinion is that it applies to selling also, so that in such places where it is the custom to sell,(21) such sale is permitted, but where the custom is not to sell, it is forbidden.

Our Mishnah says: ONE SHOULD NOT SELL THEM BEARS, LIONS, OR ANYTHING WHICH MAY INJURE THE PUBLIC.

The reason, then, is because they may injure the public, but were it not for fear of injury to the public would it be permitted?(22)

Said Rabbah B`'Ulla: [Our Mishnah may refer] to a mutilated lion


(1) To withhold it from them without incurring their animosity.

(2) Which is used exclusively for manufacturing weapons.

(3) Tosef. A.Z. II.

(4) It is therefore only fit for slaughter.

(5) And those who see her might think that any other cattle may likewise be sold to a heathen.

(6) V. supra p. 33, n. 6.

(7) A horse being as helpful as a weapon in battle.

(8) Since you have stated that a horse is not put to a kind of labour which involves a sin-offering, there is no ground for prohibiting the sale for fear of the animal being tried (v. supra ibid.) .

(9) Which is a 'principal' work.

(10) Being unfit for work, may it be sold to an idolater?

(11) Who permits in the case of a maimed one.

(12) The representatives of the anonymous opinion in our MISHNAH:

(13) And then put to work; hence it is proved that for this reason a fatted ox may not he sold to idolaters.

(14) His action cannot therefore he cited as a proof.

(15) Who was an expert in fattening cattle.

(16) [A large high building used partly as an exchange and mart and also regularly as a court of law where men might be sentenced to death

(Elmslie, p. 12) .] vnhc

(17) , used for throwing off victims sentenced to death. [So Rashi. Hoffmann: 'Judge's seat' (**) ; Elmslie: 'judge's tribunal'.] ,uthxunhc ,uhtxunhs

(18) [ from **, v. l. (**) 'public-baths'.]

(19) According to Hul. 37a, an animal whose condition is dangerous, must, after being slaughtered, show signs of struggling to be at all fit for food; otherwise it is assumed that it died before being slaughtered and is thus unfit for food. The least extent of struggling is: in the case of small cattle, the stretching out and the bending back of a leg, and in the case of big cattle either stretching or bending is sufficient.

(20) Which depends on local custom. V. supra 14b.

(21) Big beasts to idolaters.

(22) E.g., tamed lions and the like. This Mishnah is thus contrary to the opinion of Rab.

 

 כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים (ישעיהו יא ט)
כי תמלא הארץ לדעת את כבוד ה' כמים יכסו על ים (חבקוק ב יד)

For the earth has been filled with the knowledge of 'ה, as the waters covers the sea. (Isaiah 11 9)

For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of 'ה, as the waters cover over the sea. (Chabakuk 2 14)

Digital Torah is a project of


© 2010-2014. All rights reserved.

.. under construction ..

 

 

Нажимая на «Нравится» или «Поделиться ссылкой», вы выполняете заповедь распространения Торы!

blog comments powered by Disqus